fbpx

Ideą portalu jest stworzenie miejsca, w którym użytkownicy uzyskują za pośrednictwem systemów teleinformatycznych dostęp do informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy stałej, tymczasowej i stażów w branży spożywczej oraz na rynku HoReCa. Portal umożliwia bezpośrednie aplikowanie na poszukiwane stanowisko. Jednocześnie użytkownik ma możliwość korzystania z dodatkowych usług, w tym wsparcia z zakresu HR oraz zlecenia bieżącej obsługi własnych ogłoszeń.

 

Regulamin reguluje zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu. Korzystanie z Portalu powinno odbywać się również z poszanowaniem obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  kodeks cywilny, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

ROZDZIAŁ I DEFINICJE

 

Art. 1 Poniższe pojęcia użyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

Regulamin niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami oraz załącznikami
Portal dedykowany branży spożywczej oraz rynkowi HoReCa serwis informatyczno-informacyjny umieszczony pod adresem http://www.foodjobs.pl/ działający za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w ramach którego gromadzone są w postaci dokumentu elektronicznego i udostępniane informacje o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy i stażach, a także świadczone są wynikające z Regulaminu usługi dodatkowe,
FOODjobs właściciel i administrator Portalu, którym jest FOODjobs spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 252, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000661985, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6572928315. Kontakt z FOODjobs jest możliwy również za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Użytkownik korzystająca z Portalu osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.
Konto publicznie dostępna w sieci Internet przestrzeń na serwerze Portalu, w której zarejestrowany Użytkownik na zasadach określonych w Regulaminie umieszcza Treści dostępne innym Użytkownikom,
Login unikalna nazwa Użytkownika służąca do identyfikacji na Portalu różniąca się od nazw Użytkowników już znajdujących się w bazie danych Portalu,
Hasło  wybrana przez Użytkownika kombinacja liter, znaków specjalnych oraz cyfr (min. 5 znaków), która w połączeniu z Login identyfikuje Użytkownika
Treści wszelkie materiały udostępniane na Portalu, w szczególności tekst, pliki     danych, pliki audio, pliki graficzne i inne obrazy czy animacje, filmy wideo, linki,
Ciasteczka  (z ang. cookies) informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na twardym dysku urządzenia Użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek umożliwiają odczytanie przez serwer WWW informacji w nich zawartych w celu monitorowania aktywności Użytkowników odwiedzających Portal,
Dane Osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

Aktualna treść Regulaminu udostępniona jest pod adresem internetowym http://www.foodjobs.pl/regulamin. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest zapoznanie się z aktualną treścią Regulaminu i przestrzeganie jego postanowień. Brak zgody Użytkownika na treść Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Portalu. Użytkownik może odwołać zgodę na treść Regulaminu w każdym czasie, wiązać się to jednak będzie z niemożnością korzystania z Portalu. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych akceptacja Regulaminu stanowi jednoczesne zapewnienie Użytkownika o uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Administrator Portalu jest w każdym czasie uprawniony do weryfikacji istnienia zgody przedstawiciela ustawowego, a w szczególności do żądania dostarczenia pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego pod rygorem zawieszenia możliwości korzystania przez Użytkownika z usług Portalu.

 

ROZDZIAŁ II WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Art. 2 Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

1. Do korzystania z Portalu konieczne jest:

a) używanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz z możliwością przeglądania jej zasobów,

b) akceptowanie przez urządzenie elektroniczne Użytkownika stosowanych przez FOODjobs Ciasteczek.

2. Do korzystania z Portalu przez zarejestrowanego Użytkownika wymagane jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), z tym że niedopuszczalne jest korzystanie z tzw. tymczasowych adresów e-mail.

3. Użytkownik wyłączając obsługę Ciasteczek, jak również stosując programy blokujące okna lub treści może utracić możliwość korzystania z Portalu.

4. Foodjobs zastrzega sobie uprawnienie do przejściowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika z uwagi na zaistnienie potrzeby przeprowadzenia pilnych prac konserwacyjnych, modyfikacji systemu informatycznego Portalu, jak również usunięcia skutków szkód spowodowanych przez osoby trzecie.

5. Foodjobs zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ III ZAWARCIE UMOWY

 

Art. 3 Warunki zawarcia Umowy

1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez odwiedzenie strony internetowej Portalu przez Użytkownika, w szczególności na skutek wpisania adresu strony Portalu w przeglądarce internetowej lub przekierowania Użytkownika do strony internetowej Portalu z innego miejsca w sieci Internet.

2. Do zawarcia umowy, wskutek której Użytkownik nabywa uprawnienia zarejestrowanego Użytkownika, dochodzi po zarejestrowaniu Konta przez Użytkownika zgodnie z procedurą Portalu z podaniem imienia i nazwiska, unikalnego adresu e-mail (nieprzypisanego do już istniejącego Konta), kraju zamieszkania, Loginu, Hasła, a także kliknięciem linka aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail. Dodatkowe dane obejmujące w szczególności wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, zainteresowania, preferencje zatrudnienia,  miejsce zamieszkania oraz inne dane kontaktowe Użytkownik może podać wypełniając ankietę, która będzie dostępna dla innych Użytkowników.

3. Wskutek zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z usług świadczonych przez FOODjobs za pośrednictwem Portalu na zasadach określonych w Regulaminie. Warunkiem każdorazowego korzystania z Portalu przez zarejestrowanego Użytkownika jest prawidłowe zalogowanie się.

4. Użytkownik nie może przenosić praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody FOODjobs.

5. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ IV ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG; WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU.

 

Art. 4 Zakres świadczonych usług.

1. Korzystanie z usług Portalu jest odpłatne, z tym że niektóre usługi dla wybranej kategorii Użytkowników są świadczone nieodpłatnie. Świadczenie usług odpłatnych wymaga uzyskania odrębnej zgody Użytkownika, w szczególności poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

2. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, FOODjobs świadczy na rzecz Użytkownika usługi komunikacyjne, informacyjne, reklamowe, polegające na:

- umożliwieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi tworzenia Konta, którego pojemność ograniczona jest każdorazowo do 10 MB, z tym że pliki zamieszczane w trybie Pracownik nie mogą przekraczać 0,5MB, a w trybie Pracodawca 1MB.

- umożliwieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi umieszczania danych na Portalu w ramach posiadanego Konta, zgodnie z zasadami Regulaminu oraz strukturą Portalu, przy czym jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto,

- udostępnianiu lub prezentowaniu Użytkownikowi na Portalu oprócz danych innych Użytkowników również pochodzących od FOODjobs albo partnerów handlowych tekstów informacyjnych, reklam i innych informacji o charakterze promocyjnym lub handlowym w formach stosowanych w sieci Internet, w szczególności w postaci okienek reklamowych, reklamy kontekstowej (opartej o słowa kluczowe),

- udostępnianiu lub prezentowaniu Użytkownikowi na Portalu ofert staży na uczelniach wyższych lub w szkołach profilowanych, przy czym oferty staży zamieszczane będą wyłącznie przez FOODjobs na podstawie odrębnie zawartej umowy (uczelnia/szkoła, z którą dojdzie do zawarcia umowy nie będzie posiadać ani Konta ani statusu zarejestrowanego Użytkownika),

- wyszukiwaniu danych umieszczonych na Portalu według kryteriów wyszukiwania udostępnionych przez FOODjobs,

- umożliwieniu Użytkownikom dostępu do danych i informacji umieszczanych na Portalu w zakresie określonym Regulaminem i stosownie do kategorii Użytkownika oraz posiadanego Pakietu.

3. Niezarejestrowany Użytkownik może wyłącznie korzystać z następujących usług i na następujących warunkach:

- przeglądanie ofert pracy oraz aplikowanie na stanowiska pracy za pomocą przycisku „Aplikuj” przy czym Użytkownik nie ma możliwości umieszczania oferty pracy na Portalu ani dostępu do bazy CV;

- dostęp do udostępnianych na stronach Portalu artykułów branżowych, informacji i reklam, a także innych informacji o charakterze promocyjnym lub handlowym pochodzących od FOODjobs albo partnerów handlowych,

- przeglądanie ofert staży i komunikowanie się za pośrednictwem Działu obsługi klienta FOODjobs z pracodawcami, uczelniami wyższymi lub szkołami profilowanymi, których oferty zamieszczone będą na stronach Portalu,

- aplikowanie na ofertę stażu za pomocą przycisku „Aplikuj”,

4. Zarejestrowany Użytkownik po obligatoryjnym wyborze trybu Konta („Pracownik” lub „Pracodawca”) może korzystać z następujących usług i na następujących warunkach :

w trybie „PRACOWNIK”

- otrzymywanie drogą mailową informacji o nowo dodanych ofertach z dziedzin zaznaczonych przez Użytkownika, a także newslettera oraz innych wiadomości, o których mowa w art. 4 ust. 2 Regulaminu,

- odpowiadanie na oferty pracy/staży za pomocą przycisku „Aplikuj” bądź drogą mailową,

- wypełnianie dedykowanego formularza na Portalu celem udostępnienia danych innym Użytkownikom zarejestrowanym w trybie „Pracodawca”,

- przeglądanie ofert pracy i staży na warunkach Portalu,

- dostęp do artykułów branżowych i reklam sponsorowanych.

w trybie „PRACODAWCA”

- dostęp do Konta z podglądem ofert aktywnych zamieszczonych w ramach aktualnego Pakietu, a także z ograniczonym dostępem do zamówień archiwalnych (bez możliwości podglądu pełnej treści),

- poszukiwanie pracowników spośród zarejestrowanych Użytkowników po wykupieniu płatnego Pakietu, 

- prezentacja firmy na zasadach określonych w płatnym Pakiecie,

- odpłatna komunikacja za pomocą platformy z doradcą HR w kwestiach dotyczących zatrudnienia, pracy, itp. porad (tryb offline), jak również w kwestiach przeglądania CV, które najlepiej odpowiadają kryteriom Użytkownika.

Zarejestrowany Użytkownik posiadający Konto w trybie „Pracodawca” ma nieograniczoną możliwość  korzystania z odpłatnych Pakietów: „STANDARD” ,“UKRYTA REKRUTACJA” , “PLUS” oraz “PREMIUM”. Aktywacja (ważność) Pakietu rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu płatności przez Użytkownika, chyba że Użytkownik sam opcjonalnie wybierze inną datę publikacji ogłoszenia przypadającą po dniu dokonania płatności.

 

W ramach odpłatnego pakietu “STANDARD” zarejestrowany Użytkownik może korzystać z następujących usług i na następujących warunkach:

- Użytkownik ma możliwość umieszczenia oferty pracy na Portalu dotyczącej jednego stanowiska pracy. Oferta może posiadać dowolną ilość znaków w ogłoszeniu, a dodatkowo zawierać logo i nazwę firmy Użytkownika. Zarejestrowani Użytkownicy otrzymają powiadomienia o ofercie pracy o ile zgłosili zainteresowanie tym sektorem, a ponadto ogłoszenie będzie wyświetlane na pierwszej stronie Portalu w Ostatnio dodanych ofertach” z automatycznym jednokrotnym podbiciem aktualności ogłoszenia w trakcie okresu ważności pakietu. Data publikacji oferty może być opcjonalnie określana przez Użytkownika, przy czym możliwość publikacji oferty wygasa wraz z upływem ważności Pakietu.

- Użytkownicy korzystający z Pakietu „STANDARD” będą mogli  zamówić następujące dodatkowe usługi odpłatne: dostęp do bazy CV znajdującej się w zasobach administracji Portalu w zakresie i na zasadach określonych w Portalu (usługa dostępu do bazy CV dla wszystkich Pakietów uruchomiona zostanie we wrześniu 2017 r.), a także inne usługi dodatkowe na bieżąco wprowadzane do oferty Portalu. Dostęp do bazy CV odbywał się będzie poprzez wskazanie dwóch lub trzech spośród udostępnionych przez FOODjobs kryteriów wyszukiwania pracownika. Użytkownik ma możliwość odznaczenia raz wybranych kryteriów przy wykupieniu dodatkowej opcji, przy czym dostęp do nowo wyszukanych CV będzie miał do końca okresu ważności pakietu. Użytkownik może przeglądać lub pobrać wyszukane w powyższy sposób CV tylko do końca ważności pakietu,

- Pakiet jest dedykowany Pracodawcom, a jego ważność wynosi 14 dni.

 

W ramach odpłatnego pakietu “UKRYTA REKRUTACJA” zarejestrowany Użytkownik może korzystać z następujących usług i na następujących warunkach :

- Użytkownik ma możliwość umieszczenia oferty pracy na Portalu dotyczącej jednego stanowiska pracy. Oferta może posiadać dowolną ilość znaków w ogłoszeniu, a dodatkowo logo i nazwa firmy nie będą ujawniane innym Użytkownikom. Zarejestrowani Użytkownicy otrzymają powiadomienia o ofercie pracy o ile zgłosili zainteresowanie tym sektorem, a ponadto ogłoszenie będzie wyświetlane na pierwszej stronie Portalu w Ostatnio dodanych ofertach z automatycznym jednokrotnym podbiciem aktualności ogłoszenia w trakcie okresu ważności pakietu. Data publikacji oferty może być opcjonalnie określana przez Użytkownika, przy czym możliwość publikacji oferty wygasa wraz z upływem ważności Pakietu.

- Użytkownicy korzystający z Pakietu „UKRYTA REKRUTACJA” mogą zamówić następujące dodatkowe usługi odpłatne: dostęp do bazy CV znajdującej się w zasobach administracji Portalu w zakresie i na zasadach określonych w Portalu, a także inne usługi dodatkowe na bieżąco wprowadzane do oferty Portalu. Dostęp do bazy CV odbywał się będzie na takich samych warunkach jak w Pakiecie „STANDARD”,

- Pakiet jest dedykowany Pracodawcom, a jego ważność wynosi 14 dni.

 

W ramach odpłatnego pakietu “PLUS” zarejestrowany Użytkownik może korzystać z następujących usług i na następujących warunkach:

- Użytkownik ma możliwość umieszczenia oferty pracy na Portalu dotyczącej do trzech stanowisk pracy. Oferta może posiadać dowolną ilość znaków w ogłoszeniu, a dodatkowo zawierać logo i nazwę firmy Użytkownika. Zarejestrowani Użytkownicy otrzymają powiadomienia o ofercie pracy o ile zgłosili zainteresowanie tym sektorem, a ponadto ogłoszenie będzie wyświetlane na pierwszej Portalu w Ostatnio dodanych ofertach z automatycznym dwukrotnym podbiciem aktualności ogłoszenia w trakcie okresu ważności pakietu. Data publikacji ofert może być opcjonalnie określana przez Użytkownika, przy czym możliwość publikacji ofert wygasa wraz z upływem ważności Pakietu. W trakcie trwania ważności Pakietu logo Użytkownika będzie też czasowo wyświetlane na pierwszej stronie Portalu pod tabelą o nazwie Ostatnio dodane oferty,

- Użytkownicy korzystający z Pakietu „PLUS” mogą zamówić następujące dodatkowe usługi odpłatne: dostęp do bazy CV znajdującej się w zasobach administracji Portalu w zakresie i na zasadach określonych w Portalu, a także inne usługi dodatkowe na bieżąco wprowadzane do oferty Portalu. Dostęp do bazy CV odbywał się będzie na takich samych warunkach jak w Pakiecie „STANDARD”,

- Pakiet jest dedykowany Pracodawcom, a jego ważność wynosi 30 dni.

 

W ramach odpłatnego pakietu “PREMIUM” zarejestrowany Użytkownik może korzystać z następujących usług i na następujących warunkach:

- Użytkownik ma możliwość umieszczenia ofert pracy na Portalu dotyczącej maksymalnie do dwunastu stanowisk pracy. Oferta może posiadać dowolną ilość znaków w ogłoszeniu, a dodatkowo zawierać logo i nazwę firmy Użytkownika. Zarejestrowani Użytkownicy otrzymają powiadomienia o ofercie pracy o ile zgłosili zainteresowanie tym sektorem, a ponadto ogłoszenie będzie wyświetlane na pierwszej stronie Portalu w Ostatnio dodanych ofertach oraz na stronie pierwszej stronie Portalu w sekcji Promowane oferty z automatycznym trzykrotnym podbiciem aktualności ogłoszenia w trakcie okresu ważności pakietu. Data publikacji ofert może być opcjonalnie określana przez Użytkownika, przy czym możliwość publikacji ofert wygasa wraz z upływem ważności Pakietu. Dodatkowo w ramach pakietu „PREMIUM” Użytkownik uzyskuje możliwość zamieszczenia prezentacji swojej firmy, której dotyczy oferta pracy, w formie pliku zawierającego obraz, dźwięk lub film, z tym że na serwerze Portalu zamieszczana może być tylko treść, a pliki z obrazem, dźwiękiem lub filmem mogą być udostępniane wyłącznie jako odnośniki do zewnętrznych stron. W trakcie trwania ważności Pakietu logo Użytkownika będzie też czasowo wyświetlane na pierwszej stronie Portalu,  

- Użytkownicy korzystający z Pakietu „PREMIUM” mogą zamówić następujące dodatkowe usługi odpłatne: dostęp do bazy CV znajdującej się w zasobach administracji Portalu w zakresie i na zasadach określonych w Portalu, a także inne usługi dodatkowe na bieżąco wprowadzane do oferty Portalu. Dostęp do bazy CV odbywał się będzie na takich samych warunkach jak w Pakiecie „STANDARD”,

- Pakiet jest dedykowany Pracodawcom, a jego ważność wynosi 60 dni.

 

Art. 5 Zabronione sposoby korzystania przez Użytkowników z Portalu:

Użytkownikowi nie wolno umieszczać w ramach korzystania z Portalu danych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem bądź z ideą Portalu, a w szczególności:

- propagujących nienawiść, przemoc, dyskryminację względem osoby lub dowolnej grupy osób,

- naruszających dobra osobiste innych osób albo te osoby zniesławiających, znieważających lub poniżających,

- kierowania do innych Użytkowników niezamówionej informacji handlowej (oferty),

- prowadzenia bez zgody FOODjobs działalności komercyjnej, handlowej lub reklamowej;

- masowego udostępniania informacji tej samej lub różnej treści w krótkich odstępach czasu (tzw. flooding);

- służących do podszywania się pod inną osobę,

- noszących znamiona uporczywego nękania (stalkingu),

- o charakterze pornograficznym.

Zabronione jest umieszczanie Treści wulgarnych lub obscenicznych, a także obrażających uczucia religijne.

Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników ze szkodliwego oprogramowania w szczególności z wirusów, botów, robaków i podobnych aplikacji o niepożądanym działaniu.

Dane umieszczane na Portalu muszą posiadać związek z profilem Konta Użytkownika i ideą Portalu pod rygorem odmowy umieszczenia lub ich usunięcia przez FOODjobs ze stron Portalu.

 

Art. 6 Zgoda Użytkownika.

Przez zawarcie umowy Użytkownik wyraża FOODjobs zgodę na:

- jednostronne modyfikowanie wyglądu oraz zawartości Portalu w każdym czasie bez uprzedniego informowania Użytkowników według subiektywnego uznania FOODjobs,

- prezentację przez FOODjobs na stronach Portalu danych z Kont dowolnie wybranych Użytkowników w celu uatrakcyjnienia i rozpowszechniania ofert, w tym z użyciem kontekstowego przyporządkowywania ofert, 

- stosowanie przez FOODjobs Ciasteczek w celu monitorowania aktywności Użytkowników oraz gromadzenia informacji o charakterystyce Użytkowników Portalu na użytek własny FOODjobs oraz w celu dalszego przekazywania tych informacji potencjalnym lub aktualnym partnerom handlowym, przy czym możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki w celu wyłączenia możliwości korzystania z Ciasteczek,

- przekazywania i udostępniania danych zawartych w formularzu oraz w CV Użytkownika zarejestrowanego w trybie „Pracownik” z załącznikami, w tym wszelkich zawartych w nim danych innym Użytkownikom zarejestrowanym w trybie „Pracodawca”;

- przekazywania i udostępniania innym Użytkownikom ofert pracy Użytkownika zarejestrowanego w trybie „Pracodawca” oraz informacji znajdujących się na jego profilu, w tym wszelkich zawartych tam danych;

- dowolne zagospodarowanie przez FOODjobs obszarów Portalu przeznaczonych do komercyjnego zastosowania poprzez umieszczanie w tych miejscach informacji, linków, okien, banerów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub handlowym pochodzących od FOODjobs lub partnerów handlowych.

Zarejestrowany Użytkownik przez zawarcie umowy na korzystanie z Portalu wyraża FOODjobs dodatkowo zgodę na:

- ingerencję w Konto Użytkowników, o ile okaże się to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu,

- usuwanie przez FOODjobs z Konta Użytkownika danych bezprawnych lub niezgodnych z Regulaminem bez wcześniejszego uprzedzenia,

- udostępnianie przez FOODjobs na stronach Portalu wszelkich danych umieszczonych na Koncie Użytkownika zarejestrowanego w trybie „Pracodawca”,

- otrzymywanie na podany w bazie danych Portalu adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika informacji dotyczących funkcjonowania Portalu oraz grona Użytkowników,

- otrzymywanie przez Użytkownika zarejestrowanego w trybie „Pracownik” na podany w bazie danych Portalu adres poczty elektronicznej e-mail informacji dotyczących aktualnych ofert pracy udostępnianych przez Użytkowników zarejestrowanych w trybie „Pracodawca”,

- otrzymywanie w wiadomościach wysyłanych na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika informacji, linków, okien, banerów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub handlowym pochodzących od FOODjobs lub partnerów handlowych przy czym FOODjobs dołoży starań, żeby ilość wysyłanych tą drogą wiadomości nie była nadmiernie uciążliwa dla Użytkownika.

- wykorzystywanie nazwy Użytkownika przez FOODjobs w materiałach marketingowych lub promocyjnych (materiały drukowane, materiały publikowane w internecie, materiały lub treści audio-video wyświetlane lub wygłaszane podczas prezentacji, targów, spotkań biznesowych) dotyczących prowadzonej przez FOODjobs działalności.

Art. 7 Do obowiązków Użytkownika należy:

- nieudostępnianie Hasła osobom trzecim oraz przechowywanie go w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych,

- posiadanie kopii wszelkich danych zamieszczanych na Portalu na wypadek ewentualnej ich utraty z serwisu internetowego Portalu,

- regularne sprawdzanie skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej, a w sytuacji zmiany adresu niezwłoczna aktualizacja danych w ustawienia Konta.

 

ROZDZIAŁ V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Art. 8 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za dane, które umieszcza na Portalu. Użytkownikowi umieszczającemu dane na Portalu  nie wolno naruszać dóbr osobistych osób trzecich, a także innych ich praw, w szczególności praw autorskich lub praw do wizerunku. Za szkody wyrządzone przez dane o charakterze bezprawnym odpowiada osoba, która je umieściła.

Art. 9

1. FOODjobs nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczane przez Użytkowników na stronie Portalu. To samo dotyczy odpowiedzialności za treści, do których odsyłają linki do innych stron umieszczane przez Użytkowników na Portalu. Przeglądając strony obce Użytkownik winien liczyć się z ryzykiem z tym związanym, w szczególności brakiem ochrony prywatności, możliwością zainfekowania złośliwymi programami, kradzieżą danych osobowych itp.

2. FOODjobs będzie podejmował starania, aby korzystanie z usług Portalu odbywało się w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak FOODjobs nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od siebie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich (np. włamanie), nawet jeśli spowodowały one utratę Treści na Kontach Użytkowników.

Art. 10 W zakresie przewidzianym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa FOODjobs jest zobowiązana do udostępniania posiadanych informacji dotyczących Użytkowników na żądanie właściwych organów.

 

ROZDZIAŁ VI PRAWA AUTORSKIE

 

ART. 11

1. Umieszczając na Portalu Treści, w tym zawierające wizerunek, Użytkownik udziela FOODjobs bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony na:

- ich wykorzystywanie i utrwalanie w całości lub części w sieci Internet, na serwerze Portalu, nadto na skopiowanie do pamięci komputera w formie zapisu cyfrowego lub magnetycznego na jakichkolwiek nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach CD, DVD lub Blue-Ray,

- ich redagowanie, usuwanie, przerabianie, publiczne wykonanie, odtwarzanie, wyświetlanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w całości lub części w sieci Internet, w prasie oraz w postaci wizji lub fonii, w telewizji lub radiu,

a także Użytkownik wyraża przez to zgodę na wykorzystywanie umieszczonych Treści przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku. Licencja może zostać wypowiedziana przez Użytkownika z zachowaniem terminów ustawowych.

2. Użytkownik umieszczając na stronach Portalu Treści, względem których prawa przysługują osobom trzecim, ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie od podmiotów uprawnionych zgody na takie wykorzystanie tych Treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z umieszczenia na stronach Portalu Treści bez posiadania do nich praw lub bez koniecznej zgody podmiotów uprawnionych.

3. Każdy Użytkownik umieszczający Treści na Portalu oświadcza, iż:

a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do tych Treści lub że przysługuje mu licencja obejmująca swoim zakresem pola eksploatacji, o których mowa w art. 11 ust. 1 Regulaminu, w szczególności prawo do wyświetlania i rozpowszechniania w sieci Internet,

b) Treści te nie są przedmiotem roszczeń osób trzecich oraz ich umieszczenie nie narusza praw osób trzecich.

4. Użytkownik ma prawo do korzystania z Treści umieszczonych na Portalu przez pozostałych Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

ROZDZIAŁ VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Art. 12

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FOODJOBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 252, 25-116 Kielce, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000661985, posiadająca numer REGON: 366495699, NIP: 6572928315. Kontakt z Administratorem Użytkownik może uzyskać informacji w drodze listowej (ul. Księdza Piotra Ściegiennego 252, 25-116 Kielce), mailowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznej (+48 692 464 838; +48 41 23 45 090; +48 41 23 45 091).

2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Kancelarią Prawną EXPRESSIS VERBIS Spółka z o.o. z siedzibą w Przysusze (26-400) przy ul. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656387, posiadająca numer REGON: 366229420, NIP: 6010088063. Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), telefonicznej (+48 725 439 290) lub listownej (ul. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha).

4. Dane osobowe każdego Użytkownika z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Użytkownika z FOODjobs umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez FOODjobs, a także wykonania ciążących na FOODjobs obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego usług objętych ofertą handlową FOODjobs, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Użytkownika, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) numer telefonu,

c) adres korespondencyjny,

d) adres e-mail,

e) adres IP,

f) NIP (fakultatywnie).

6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).

7. FOODjobs może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których FOODjobs realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,

b) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,

c) właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Użytkownika,

d) organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Użytkownik ma prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b) żądania usunięcia swoich danych osobowych;

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

d) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;

e) sprostowania swoich danych osobowych;

f) przenoszenia swoich danych;

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

9. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Dobrowolne podanie przez Użytkownika swych danych osobowych w formularzu zamówienia służy właściwemu wykonaniu umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez FOODjobs. Z tego powodu niepodanie swych danych przez Użytkownika będzie sprzeczne z założeniami tejże umowy. 

 

ROZDZIAŁ VIII ROZWIĄZANIE UMOWY

 

Art. 13 Warunki rozwiązania Umowy

1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny poprzez wysłanie na adres Foodjobs pisemnego oświadczenia.

2. Umowa z niezarejestrowanym Użytkownikiem ulega rozwiązaniu każdorazowo z momentem opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.

3. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje Umowę w jeden z następujących sposobów:

–        w trybie wniosku o zamknięcie Konta przesłanego do Administratora Portalu. Konto zostanie zamknięte niezwłocznie po wpłynięciu wniosku, przy czym wniosek musi zostać wysłany z adresu e-mail Użytkownika, który aktualnie przypisany jest Użytkownikowi w ustawieniach Konta,

–        wypowiadając licencję na podstawie art. 11 ust. 1 Regulaminu, przy czym rozwiązanie Umowy nastąpi w ostatnim dniu wypowiedzenia licencji.

4. FOODjobs może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem poprzez zamknięcie Konta Użytkownika przez Administratora Portalu. O zamiarze zamknięciu Konta wskutek rozwiązania Umowy przez FOODjobs Użytkownik zostanie powiadomiony na 7 dni przed zamknięciem Konta na podany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail. Okres wypowiedzenia umowy przedłuża się do ostatniego dnia ważności ostatniego pakietu zakupionego przez Użytkownika przez dokonaniem wypowiedzenia umowy. W okresie wypowiedzenia umowy Użytkownik nie może kupować nowych pakietów.

5. FOODjobs może zamknąć Konto Użytkownika w trybie natychmiastowym bez uprzedniego powiadomienia w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w razie braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy.

6. Zamknięcie Konta skutkuje niemożliwością zalogowania się na nie przez Użytkownika. Zamknięcie Konta ma skutki rozwiązania umowy.

7. Wskutek rozwiązania umowy Konto Użytkownika zostanie usunięte z Portalu, a Treści na nim istniejące nie będą udostępniane innym Użytkownikom.

8. W razie wpłynięcia do FOODjobs urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści umieszczonych przez Użytkownika, FOODjobs może również tymczasowo zablokować Konto Użytkownika oraz dostęp do Treści o charakterze bezprawnym do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

 

ROZDZIAŁ IX POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

Art. 14 Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Zgłoszenie reklamacji dokonuje się drogą pisemną poprzez wysłanie jej na adres: FOODjobs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Księdza Piotra Ściegiennego 252 w Kielcach, kod pocztowy: 25-116. Termin rozpatrzenia reklamacji przez FOODjobs wynosi 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Zgłaszający reklamację winien w sposób precyzyjny wskazać nieprawidłowość i okoliczności jej ujawnienia, a także podać dane identyfikujące zgłaszającego w zakresie niezbędnym do zwrotnego kontaktu. Reklamacje bez danych  niezbędnych do zwrotnego kontaktu albo reklamacje już rozpatrzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą pozostawiane bez rozpoznania.

3. FOODjobs  przed upływem terminu do rozpatrzenia reklamacji może zobowiązać  zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego bądź do udzielenia innych dodatkowych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji. W takiej sytuacji termin rozpatrzenia reklamacji ulega przerwaniu i rozpoczyna bieg od nowa od dnia uzupełnienia danych. W razie nieudzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 30 dni od wezwania, FOODjobs pozostawi reklamację bez rozpoznania zawiadamiając o tym Użytkownika.

Art. 15  W razie uwzględnienia reklamacji FOODjobs jest uprawniona do dokonywania ingerencji w Konta Użytkowników, o ile taka ingerencja okaże się w zaistniałej sytuacji niezbędna do usunięcia nieprawidłowości.

Art. 16 Spory pomiędzy FOODjobs a Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dotyczące działalności Portalu i Usług w ramach niego świadczonych – bez względu na ich odpłatny bądź nieodpłatny charakter - mogą być rozstrzygane polubownie w trybie postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na szczegółowych zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

Możliwość skierowania sprawy do rozpatrzenia przez sąd polubowny powstaje dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i wyłącznie wówczas, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W przeciwnym razie ewentualne spory mogą zostać rozstrzygnięte przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej http://www.wiihkielce.prot.pl/index.php?id_kat=16. Szczegółowe informacje o tym trybie rozwiązywania sporów oraz wykaz podmiotów uprawnionych do ich rozstrzygania udostępnione są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. FOODjobs wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

ROZDZIAŁ X ZMIANA REGULAMINU

 

Art. 17 Sposób powiadomienia

O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik będzie powiadamiany na stronie internetowej Portalu, w szczególności poprzez wyświetlanie odpowiednich komunikatów. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w treści powiadomienia nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia pierwszego powiadomienia.

Art. 18 Rezygnacja Użytkownika

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść zmienionego Regulaminu powinien rozwiązać umowę w trybie art. 13 Regulaminu. Korzystanie z usług Portalu w okresie obowiązywania zmienionego Regulaminu oznacza zgodę na treść jego postanowień.

 

 

ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 19 Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2017 r.

Art. 20 Wszelkie sprawy nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama

Schani

Spółka SCHANI w rozumieniu biznesowym zajmuje się usługą outsourcingu pracowniczego. Dzię...

Więcej

CleanAccess

CleanAccess to nowy polski producent akcesoriów do systemów mycia w przemyśle  spożywczym. Został...

Więcej

Salmon Hygiene Polska

Firma Salmon Hygiene Polska dostarcza rozwiązania wpływające na higienę i bezpieczeństwo na obsza...

Więcej

Partnerzy

Dane teleadresowe

Ściegiennego 252

25-116 Kielce

 

kom: +48 606 448 253

info@foodjobs.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego

+48 692 464 838