fbpx

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159c (Budynek 32), pok. A64

02-776 Warszawa

22 59 37 010

dwnzck@sggw.pl

www.wnzck.sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji powstał w 1977 r., jako pierwsza w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej placówka akademicka w zakresie nauki o żywieniu człowieka i nauk konsumenckich, która stała się wzorem dla innych ośrodków naukowo-dydaktycznych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

W chwili obecnej Wydział jest jedną z nielicznych w Polsce instytucji naukowo-dydaktycznych, której profil dydaktyczny, w tym edukacyjny, oraz badania naukowe koncentrują się na:

 • żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i jakości życia w wybranych subpopulacjach,
 • optymalizacji postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń,
 • rozwiązaniach techniczno-technologicznych sprzyjających innowacyjności i konkurencyjności producentów żywności,
 • kształtowaniu jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • rozwoju rynku żywności w Polsce w kontekście zmian zachowań konsumentów i spożycia żywności,
 • ochronie i edukacji konsumentów na rynku żywności.

Założycielem Wydziału i twórcą koncepcji nauczania w zakresie nauki o żywieniu człowieka jest Profesor Stanisław Berger.

Zgodnie z jego wizją, żywienie człowieka to dziedzina zajmująca się współzależnością między pożywieniem a organizmem człowieka na poziomach molekularnym, komórkowym, tkankowym, całego organizmu oraz populacji.

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji kształci studentów na trzech kierunkach: Żywienie człowieka i ocena żywności, Dietetyka oraz Gastronomia i hotelarstwo. Zajęcia, w zależności od kierunku studiów, prowadzone są na pierwszym i drugim  stopniu, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wydział oferuje również czteroletnie studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia oraz 4 rodzaje studiów podyplomowych. Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2016/2017 to ponad 1600 osób, a liczbę absolwentów wszystkich form i stopni kształcenia szacuje się na ok. 4 tysiące.

Badania prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, zatrudnionych na Wydziale mają nie tylko znaczący walor poznawczy, ale również utylitarny. Do najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych WNoŻCziK w ostatnich latach należą:

 • wykazanie, iż nadmierne spożycie żelaza hemowego zwiększa ryzyko udaru mózgu,
 • wykazanie korzystnego działania witamin przeciwutleniających w ochronie materiału genetycznego przed stresem oksydacyjnym spowodowanym zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz w zapobieganiu uszkodzeniom mięśni,
 • określenie optymalnego poziomu spożycia białka oraz znaczenia wybranych składników pokarmowych dla hamowania postępu uszkodzenia nerek u osób po przeszczepie nerek,
 • określenie skuteczności diety opartej na wyborze produktów o niskim indeksie glikemicznym w terapii otyłości,
 • opracowanie modelu akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych oraz podstaw komunikowania marketingowego w odniesieniu do tego rodzaju produktów.

Pracownicy Wydziału biorą aktywny udział w licznych programach, kampaniach, akcjach i imprezach upowszechniających wiedzę o prawidłowym żywieniu wśród mieszkańców Warszawy i okolic, zarówno wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, jak również osób starszych.

Do najważniejszych działań popularyzujących prawidłowe żywienie należą:

 • Wszechnica Żywieniowa, jako unikalne w skali kraju przedsięwzięcie realizowane od 20 lat, w ramach której prowadzona jest edukacja w zakresie żywienia człowieka, przedstawiająca aktualne problemy żywieniowe oraz najnowsze osiągnięcia nauki.
 • Patronat merytoryczny nad Kampanią społeczną „Wiem, co jem” obejmującą wykłady, prelekcje, warsztaty dla dzieci i ich rodziców, wykłady dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz warsztaty dla intendentów placówek oświatowych (od 2006 roku), jak również nad Programem „Trzymaj formę”.
 • Wykłady, warsztaty, pokazy, badania, porady dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych prowadzone przez pracowników Wydziału, od 1997 roku, w ramach Festiwalu Nauki, zarówno w Warszawie, jak i mniejszych miejscowościach.
 • Organizacja, wspólnie z Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych, corocznej szkoleniowo-dyskusyjnej konferencji „Fakty i fikcje w żywieniu człowieka”, poruszającej aktualne problemy dotyczące żywności oraz żywienia człowieka.
 • Patronat merytoryczny oraz realizacja projektów badawczo-edukacyjnych i dydaktycznych, tj.: „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” http://zdrowepokolenie.ptd.org.pl/; „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” http://www.zdrowojemy.info/; „Dobra Praktyka Żywieniowa Gimnazjalistów”; ABC Zdrowego Żywienia http://abczywienia.pl/.

Odzwierciedleniem aktywności i wysokiej oceny działań Wydziału na polu edukacyjnym i popularyzatorskim jest uhonorowanie Wszechnicy Żywieniowej nagrodą Pro Polonia Opulenta oraz wyróżnienie jej medalem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA.

 

NASZĄ OFERTĘ ZNAJDZIESZ NA STRONIE:
http://wnzck.sggw.pl/

Na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji wyodrębniono sześć katedr:

 • Żywienia Człowieka,
 • Dietetyki,
 • Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności,
 • Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa,
 • Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji oraz Katedrę Techniki i Projektowania Żywności.

Katedry podzielone są na dwanaście zakładów. W strukturze Wydziału funkcjonują również: Samodzielne Laboratorium Chemiczne Badań Żywności, Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej oraz Biblioteka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

kolo-naukowe- żywieniowców- logo

 

Koło Naukowe Żywieniowców – od 2016 reaktywowane pod nową nazwą (dawniej Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków). Jest to atrakcyjna organizacja studencka działająca na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Ma za zadanie zrzeszanie głównie studentów kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności, a także wielu studentów z innych kierunków pasjonujących się szeroko pojętą tematyką żywienia człowieka oraz technologii żywności. Studenci w ramach działalności Koła biorą udział w różnych projektach. Są to przedsięwzięcia nie tylko uczelniane, ale również opierające się na współpracy z jednostkami zewnętrznymi. W konsekwencji tego, studenci mają możliwość poszerzania zainteresowań z tematyki związanej z żywnością i żywieniem. Działalność członków Koła jest wizytówką wydziału podczas organizowanych przez jego władze imprez i event-ów. Obecnie studenci działający w Kole mają możliwość wykazania się w ramach współpracy w projekcie „Dobra Praktyka Żywieniowa Gimnazjalistów”. Jest to inicjatywa realizowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uniwersytet Młodych Wynalazców”. Ponadto niedawno Koło nawiązało współpracę z międzynarodową firmą Merieux Nutri Sciences zajmującą się Jakością i Bezpieczeństwem Żywności. Studenci mieli okazję współpracować również z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. W ramach tego projektu mieli za zadanie przygotować raport dotyczący żywienia dzieci w szkołach podstawowych na terenie stolicy. Koło Naukowe Żywieniowców współpracuje również z innymi organizacjami np. Bankiem Żywności. W ramach działalności realizowane są także badania, których inicjatorami są nasi studenci. Najlepsze z nich prezentowane są na licznych konferencjach naukowych. Niejednokrotnie prace naszych kolegów zostały nagrodzone i opublikowane. Działalność Koła przyczynia się także do szerzenia wiedzy żywieniowej wśród dzieci i dorosłych, poprzez udział studentów w warsztatach żywieniowych oraz lekcjach dla dzieci. Dodatkowym narzędziem Koła, poszerzającym wiedzę z zakresu żywności oraz żywienia człowieka jest prężnie działający fanpage Koła Naukowego Żywieniowców na portalu Facebook.


kolo-zywieniowcow-fb-300x44

 

Koło Naukowe Żywieniowców zajmuje się między innymi tematyką związaną z szeroko pojętymi zjawiskami zachodzącymi w żywności, rolnictwem i żywnością ekologiczną oraz żywnością funkcjonalną i wygodną. Najnowsze prace członków Koła obejmują innowacje w projektowaniu żywności, a także ciekawe rozwiązania w wykorzystywaniu surowców poprodukcyjnych. Koło Naukowe Żywieniowców podpisuje się pod działaniami zapobiegającymi marnotrawieniu żywności na świecie. Ma także na celu zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Hasłem przewodnim Koła Naukowego Żywieniowców jest:

„Ambicja, Rozwój, Wiedza, Profesjonalizm – jako klucz do perfekcji”.

Praktyczna działalność Koła Naukowego Żywieniowców polegająca na współpracy z firmami działającymi na rynku sektora żywnościowego daje jego członkom szereg możliwości rozwoju, poznania potencjalnych pracodawców oraz zdobycia doświadczenia na wysokim poziomie potwierdzonego wiedzą teoretyczną.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Koła poprzez wysyłanie wiadomości:

 • na platformie Facebook: „Koło Naukowe Żywieniowców SGGW”
 • e-mail: kolo.naukowe.zywieniowcow@gmail.com
 • do zarządu Koła: mariusz.andrzej.zuk@gmail.com lub fb: Mariusz Żuk

Czekamy właśnie na Ciebie! Do zobaczenia.

Opiekun Koła Naukowego:
dr hab. Danuta Jaworska 

Zarząd Koła:
Przewodniczący - Mariusz Żuk
Zastępca przewodniczącego - Monika Wroniszewska
Skarbnik - Anna Ranachowska
Sekretarz - Patrycja Krzyczkowska

 Koło Naukowe Dietetyków (do roku 2016 Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków) rozpoczęło swą działalność w 1998 roku na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z inicjatywy prof. dr hab. Janusz Kellera, który został jego pierwszym opiekunem. Przez cały okres istnienia Koło silnie związane było z Katedrą i Zakładem Dietetyki poprzez osoby opiekunów: dr hab. lek. med. Dariusza Włodarka, dr inż. Danutę Gajewską oraz dr inż. Joannę Myszkowską-Ryciak. Funkcję prezesa Koła pełni inż. Marek Janiszewski. Koło zrzesza studentów wszystkich roczników na kierunkach żywienie człowieka i ocena żywności, hotelarstwo i gastronomia oraz dietetyka. Obecnie w Kole aktywnie działa kilkadziesiąt osób. W życiu Koła uczestniczą również studenci innych wydziałów oraz uczelni interesujący się żywieniem, a Koło umożliwia im rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dotyczących wpływu diety na zdrowie.

W ramach działalności studenci z Koła Naukowego prowadzą we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału badania naukowe i projekty badawcze. Prowadzą także edukację dotyczącą zasad prawidłowego żywienia różnych grup populacyjnych, w tym dzieci i młodzieży, w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, pokazów i konkursów. Studenci uczestniczą również w sympozjach, konferencjach, przeglądach kół naukowych oraz Wszechnicy Żywieniowej.

Członkowie Koła aktywnie promują Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na organizowanych co roku dniach otwartych SGGW, Dniach SGGW, targach edukacyjnych i innych wydarzeniach na terenie Uczelni jak i poza nim. Podczas corocznych Dni SGGW członkowie Koła Naukowego dokonują pomiarów antropometrycznych gości odwiedzających stoisko Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Zebrane pomiary służą dalszym pracom naukowym i publikacjom. Dodatkową aktywnością Koła jest wydawanie czasopisma „Żywność-Żywienie-Zdrowie” – oficjalnego pisma studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

 

12974451_1088312784525628_7530260828823772095_n

 

Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy powstało w roku 2015 przy wydziale WNOŻCziK z inicjatywy studentów chętnych do rozwijania swoich pasji. Jest to organizacja zajmująca się poszerzaniem wiedzy i doświadczenia  studentów w zakresie zarówno pracy w hotelu, z gośćmi, jak i w szeroko pojętej branży gastronomicznej.

Członkowie Koła biorą aktywny udział w wielu wydarzeniach, takich jak targi (własna ekspozycja), projekty, publikacje. Reprezentują wydział oraz uczelnię na Dniach SGGW, konferencjach naukowych, przeglądach kół naukowych oraz wydarzeniach branżowych.

W roku 2016 członkowie naszego Koła uzyskali I wyróżnienie oraz II miejsce na Przeglądzie Kół Naukowych SGGW
W tym samym roku na Międzynarodowych  Targach Ecorganica Koło Gastronomów i Hotelarzy zorganizowało pierwszą edycję konkursu kulinarnego "MasterEco 2016" współpracując w kwestii m.in. nagród z hotelem Sheraton.
Dotychczas Koło współpracowało z najlepszymi hotelami w Polsce, co pozwoliło nabyć studentom praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy w ośrodkach o międzynarodowych standardach. 
Poza udziałem w podobnych przedsięwzięciach, członkowie Koła biorą udział w wydarzeniach w całej Polsce związanych z żywnością nietypową, nowymi trendami kulinarnymi, innowacjami kucharskimi i poznają inne kultury jedzenia oraz gościnności. 

Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy członków, w ramach której studenci realizują zainteresowania naukowe oraz rozwijają zdolności dla dobra własnego, KNGiH, WNoŻCiK oraz SGGW.

Celem koła jest:

 • Pobudzanie zainteresowań naukowych członków oraz studentów;
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu gastronomii i hotelarstwa;
 • Wdrażanie studentów do pracy naukowej i praktycznej w zawodzie;
 • Rozwijanie zdolności organizacyjnych członków oraz zdobywanie doświadczenia w kontaktach z firmami, instytucjami i organizacjami działającym tak w Polsce, jak i poza jej granicami;
 • Rozwijanie współpracy naukowej z kołami naukowymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze;
 • Udostępnianie dodatkowych źródeł pozyskiwania wiedzy i doświadczenia.


Opiekun Koła Naukowego:
dr inż. Agnieszka Tul Krzyszczuk

Zarząd Koła :
Przewodniczący – Bartosz Kwiatkowski
Zastępca – Monika Kufka

Strona koła: kliknij tutaj


Notice: Undefined property: jMyItemsViewjMyItem::$itemfirmoffers in /home/users/kompad01/public_html/domains/foodjobs.pl/public_html/components/com_jmyitems/views/jmyitem/tmpl/default.php on line 191

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/kompad01/public_html/domains/foodjobs.pl/public_html/components/com_jmyitems/views/jmyitem/tmpl/default.php on line 191

Informacje z branży

Wpływ pandemii koronawirusa na sektor żywnościowy i rolnictwo – QA wg FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała w formie pyt...

Więcej

Koronawirus we Włoszech a bezpieczeństwo żywnościowe

Koronawirus i bezpieczeństwo żywnościowe Północne Włochy są w epicentrum...

Więcej

10 trendów żywnościowych na 2020 rok

Wchodząc w ekscytującą, nową dekadę Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w M&S April Preston wymien...

Więcej

Reklama

Schani

Spółka SCHANI w rozumieniu biznesowym zajmuje się usługą outsourcingu pracowniczego. Dzię...

Więcej

CleanAccess

CleanAccess to nowy polski producent akcesoriów do systemów mycia w przemyśle  spożywczym. Został...

Więcej

Salmon Hygiene Polska

Firma Salmon Hygiene Polska dostarcza rozwiązania wpływające na higienę i bezpieczeństwo na obsza...

Więcej

Partnerzy

Dane teleadresowe

Ściegiennego 252

25-116 Kielce

kom: +48 692 464 838

t: +48 41 23 45 090

t: +48 41 23 45 091

w godzinach 8.00 do 16.00

info@foodjobs.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego

+48 692 464 838